Pro koho jsme?

Přijímáme děti z 1. tříd a starší. Poté už nezáleží, zda je Vašemu dítěti 6 nebo 10 let. Přijímáme i starší. Dle vzájemné domluvy mohou pak přebírat část odpovědností tak, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál. Kupříkladu čtrnáctiletí mohou částečně odhalit kouzlo přípravy her pro ostatní, mohou vést menší skupinku dětí, podílet se s námi na rozvoji oddílu tak, aby se jednou sami stali vedoucími.

Naším cílem je s dětmi pracovat ve spolupráci s rodiči soustavně a dlouhodobě. Zároveň pro naši činnost pokládáme za stěžejní účastnit se víkendových akcí a táborů, které napomáhají rozvoji samostatnosti a poskytují prostor pro dlouhodobější aktivity, i pravidelných schůzek během týdne. Nejsme odpolední kroužek či hlídání dětí.

Pokud má Vaše dítě specifické potřeby, prosím, dejte nám o tom vědět předem. Nedojde pak k překvapení vedoucích ani dětí, protože budeme vědět, jak s těmito potřebami věcně i citlivě nakládat.

Co Vaše dítě díky Titiu získá? Co se naučí?

o nás
o nás

Získá nepřeberné množství zážitků a kamarády! Co to konkrétně znamená?

Vždy bude záležet na konkrétních potřebách skupiny (a tedy jednotlivých dětí). Obecně se však dá říct, že dítě získá hodnotný vklad do života díky navázání kvalitních vztahů. Přátelství vzniklá z oddílů jsou postavena na společných zážitcích, při kterých je nutné spolehnout se jeden na druhého. Na zážitcích, kde bylo občas ouvej a kdy si kamarádi vzájemně vypomohli. Stejně tak na radostných, či dojemných a hlubokých chvílích, jež mnohdy nejde zažít na kroužcích ve školní budově, nebo sportovišti během 60 minut.

Děti se naučí samostatnosti i díky nutnosti „přežít“ noc bez rodičů, sbalit si batoh, uvařit spolu s ostatními jídlo, nanosit si dostatek dříví na oheň a umět ho rozdělat tak, aby to bylo bezpečné. Tyto a další situace rozvíjí kreativitu a schopnost „být připraven“ na běžný život, i na nestandardní krizové situace.

Zároveň v oddíle dítěti pomáháme skrz rozmanitost aktivit (umění, řemeslo, digitální dovednosti, technika, biologie, ekologie, sport…) objevit jeho potenciál a zažít tolik potřebné mikroúspěchy pro to, aby si utvořilo zdravé sebepojetí a nemělo samo sebe nerado. Jen pak může člověk v budoucnu nejen přijímat, ale i tvořit a rozdávat.

Dbáme důraz na hodnotovou výchovu (zjednodušeně být dobrým člověkem), environmentální výchovu (soulad s přírodou a péče o ni) i na výuku k praktickým věcem (vaření, sport, jízdní řády…) a na nabývání rozmanitých znalostí (všeobecný přehled).

Nezřídka se stává, že lidé, kteří prošli oddílem, mnohdy studují zajímavé obory na středních i vysokých školách, a nakonec mají dobrá zaměstnání, z nichž se těší. Napomáhá tomu jistě i cílevědomost a zdravé sebepojetí, které i díky oddílům objevují.

o nás
o nás

Vize oddílu

Vedeme členy k prospěšnosti a zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí skrz učení se potřebným dovednostem, nabývání znalostí i objevování světa ve vlídném prostředí. Rozvíjíme sebe, přátelství staráme se o své okolí.

Bude Vaše dítě v bezpečí?

Ano i ne. Záleží na tom, co tím myslíme. Rozhodně neslibujeme, že se nepoškrábe od ostružin, nezakopne o kořen během toulek přírodou a že se nikdy neřízne nožem, když bude spolu s ostatními připravovat k večeři nějakou dobrotu. Pokud bychom měli děti obalit do bublinkové fólie s klimatizací a senzory proti útoku komárů, nikdy by nezískaly tolik potřebnou odolnost pro dnešní svět. Tím nemyslíme překonávat se v bolesti a hecovat se v extrémech. Nechceme však děti nesmyslně držet opodál v činnostech, které zvládnou díky tomu, že se je budou postupně učit.

Stoprocentní bezpečnost nezajistíme. Co naopak můžeme slíbit, je důraz na prevenci rizika. Zejména rizika, které zavání závažnými důsledky. Jistě si o tom s vámi rádi popovídáme. Níže pro představu uvádíme věci, jež se nám v průběhu let osvědčily vlastní praxí i přijetím standardů různých (mezi)národních asociací a organizací pracující s lidmi.

Kdo za oddílem stojí? Jaké máme zkušenosti?

Mezi vedoucími se nachází vystudovaní pedagogové či studující studentky a studenti učitelství. Dále pak studenti či absolventi dalších vysokoškolských oborů. 

Máme za sebou řadu kurzů namířených na práci s dětmi v oddílech a další konkrétněji cílené kurzy pro specifické dovednosti, které při práci s mládeží využíváme.

Stručné medailonky jednotlivých vedoucích nás představují jak v odborné, tak v lidské formě.

o nás

Proč jsme založili nový oddíl?

Všichni současní vedoucí se poznali ve skautu pro dospělé. Postupem času jsme se začali bavit o tom, že bychom po krátké pauze, kdy jsme nebyli v žádných oddílech (vlivem přestěhování se do Prahy, odchodu ze stávajícího oddílu, spolku pořádající spíše prázdninové akce atd.), začali opět intenzivně pracovat s mládeží. Nadchlo nás společné nadšení pro to umožnit dětem vyrůst ve vlídném prostředí, najít nové kamarády na celý život, zjistit, že svět je dobrým místem, a následně se o svoje okolí starat. Zároveň jsme si jisti, že mezi sebou máme vedoucí, kteří mají dostatek zkušeností a vědí, jak takový oddíl vést.

Před samotným založením oddílu jsme věnovali dlouhý čas pojmenování společné vize (odpověď na otázku proč) a toho, jakým způsobem chceme s dětmi pracovat. Jakmile jsme zjistili, že jsme v tomto v souladu, oddíl jsme založili, s ohledem na naši vizi pod Hnutím Brontosaurus.

Co to je Hnutí Brontosaurus? Proč nejsme u skautů?

o nás

Principy, na kterých stavíme

Vycházíme z programových cílů Hnutí Brontosaurus.

Vychováváme sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chráníme přírodu a hledáme cesty k souladu mezi ní a člověkem. Pečoujeme o kulturní a historické dědictví a rozvíjíme jeho odkaz dnešku.

Zajímáme se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledáme jejich řešení. Podporujeme zdravé snahy usilující o odklon od konzumního způsobu života.

Dáváme si navzájem radost. V tomto duchu pořádáme nápadité pracovní a zážitkové akce. Pomáháme zejména dětem a mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.

Svým způsobem skauti jsme. Řada principů je nám blízká spolu s propracovanou pedagogickou metodou, kterou skauti využívají. Rozhodli jsme se však čerpat to nejlepší i z ostatních organizací a využívat částečně různé pedagogické koncepty (Prázdninová škola Lipnice, hnutí Woodcraft, Outward Bound, Montessori, Příhoda, Štorch, Summerhill…). Existuje celá řada přístupů a skauting není jediným univerzálním a nejlepším způsobem výchovy a vzdělávání dětí.

Z našeho pohledu je důležité vytvořit si vlastní výchovný a vzdělávací systém, který provází dítě a je mu blízký a zároveň odráží profesní i osobnostní kvality jednotlivých vedoucích.

V neposlední řadě u Hnutí Brontosaurus vidíme soulad se všemi hodnotami, zejména aktivní péči o své okolí s důrazem na ochranu přírody. Vzhledem k těsnému kontaktu s dospělou částí Brontosaura pak nabízíme odrostlým členům oddílu, kteří se nebudou chtít věnovat výchově dětí, možnost plynule a nenásilně přejít k dospělým a zároveň mít i možnost neustále se k Titiu jednoduše vracet.